Activities

พาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC)

วันที่ 17 และวั นที่ 27 กันยายน 2562

จัดกิจกรรมพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC) เมื่อวันที่ 17 และวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยในวันดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ และการเข้าชมกระบวนการผลิตที่เน้นเรื่องมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี