CSR

โครงการปลูกป่าชายเลนโดยกลุ่ม "แคเรียร์รักษ์โลก"

สถานที่ ตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
11 กรกฎาคม 2551

โครงการปลูกป่าชายเลนโดยกลุ่ม "แคเรียร์รักษ์โลก" โดยบริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ณ สถานที่ ตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ และได้มีการบริจาคตู้น้ำดื่มให้กับโรงเรียนพิบูลย์ประชาบาล